22Bet

1XBET PROMO KODY TÜRKMENISTAN
BONUS 100%
ÇENLI 100€/$

SPORT BETTING ÜÇIN

PROMO koduny göçürmek üçin basyň


Bonus Kazino 300€/$* çenli hoş geldiňiz

1xbet promo kody näme

1xBet promo kody Türkmenistan, hasaba alynmak we bonuslara gatnaşmak wagtynda girizilen harplaryň, sanlaryň we nyşanlaryň jemidir. 1xBet promo kody Türkmenistanlar, ýeňijileri hakyky balansa geçirmek ukyby bilen kitap öndürijisinde mugt jedeller üçin ulanylýar.

Türkmenistan 1xBet promo kody ulanmak ýönekeý: jedel goýanyňyzda talona giriň. Promo kody ulananyňyzda 1xbet aşakdaky çäklendirmeleri ulanýar:

1) haýsy sport oýunlaryna jedel etmeli

2) haýsy düzgünler bilen

3) haýsy netijeler bilen

4) haçan (wagt)

Türkmenistan 1xBet promo kody ulanylanda "mukdar" meýdançasy boş galýar: ulanyjy tötänleýin doldursa, ulgam hakyky pul amalyny kabul eder we promo kody birleşdirilmez .

Ulanyjy mahabat teklibiniň şertlerini ýerine ýetirmese, ulgam ýalňyş habary görkezer: "Teklip mahabatyň şertlerine laýyk gelmeýär!".

Ilkinji goýumyňyzda 1xBet tarapyndan hödürlenýän promo kody bilen 120% bonus almak üçin:

1) Bu sahypanyň ýokarsynda tapýan promo kody bilen 1xBet-de hasaba alyň

2) Şahsy hasabyňyzda sport çäreleri üçin bonus almaga razylygyňyzy giriziň

3) Oýun hasabyňyza goýum goýuň

4) Bonus mukdaryny gyssagly jedeller arkaly 5 gezek isläň. Her oturylyşykda azyndan 3 waka bolmaly we azyndan 1,40

tapawudy bolmaly

5) Talap edilen bonus talaplary ýerine ýetirenden soň esasy hasaby geçirilýär

1xBet web sahypasynyň "Dükan" bölümine girip, ballaryňyzy 1 bonus kody bilen çalyşsaňyz, promo kody alyp bilersiňiz. Kitap öndürijisinde "Dükan" mahabat kodlary ýeke ýa-da akkumulýator jedelleri üçin teklip edilýär:

1) tennis

2) kiber futbol

3) futbol

4) kibertennis

5) basketbol

6) kiberbasketbol

7) söweş

8) hokkeý

9) UFC

10) gandbol

11) kiberhandbol

"Showcase" -ni tapmak üçin:

etmeli

1) "PROMO" düwmesini saýlaň we mahabat bilen bölüme geçiň

2) "Söwda promo kody" menýusyna basyň

3) şahsy hasabyňyza giriň we alyş-çalyş mümkinçiligini barlaň

Aýratyn 1xBet promo kody şertlerinde Türkmenistanlar görkezýär:

1) jedeliň görnüşi - ýeke ýa-da ekspress

2) tapawut - 1,80

-den

3) sport - tennis, basketbol, gandbol, futbol, eSport, regbi, polbol

Promo kody üçin bal alyşmak üçin azyndan 50 ýa-da 100 bal toplamaly

1xBet aşakdaky sebäplere görä promo kody bonuslaryny çykarýar:

1) Doglan günüň. Ulanyjy gutlag we gizlin kombinasiýa bilen SMS habaryny alýar. Duýduryş 1xBet şahsy hasabyna gidýär we baglanyşdyrylan e-poçta salgysyna

köpeldilýär

2) 1xBet bilen hyzmatdaşlygyň ýyl dönümi. Kompaniýa, ýylyň hormatyna işjeň müşderilere mahabat kodlaryny hödürleýär

3) Jedelleriň ýitirilmegi. 20-den gowrak ýeňlişe sezewar bolan oýunçylara goldaw. Ulanyjy 20 sany girdeji gazanmasa, 1xBet administrasiýasy bonus iberer

Täzelenen 1xBet promo kody Türkmenistanny şu sahypada web sahypasynda hasaba almak üçin tapyp bilersiňiz. Türkmenistan 1xBet promo kody has uly hasaba alyş bonusyny hödürleýär.

Promo kody ulanyp, 1xBet talony ulanyp jedel edip bilersiňiz. "Promo kody" bölüminde ulanyjy mugt jedel goýmak we ýeňillikler almak üçin (yzyna almak, wepalylyk programmalarynda ulanmak we baýrak almak üçin) jedel üçin harplaryň we nyşanlaryň birleşmesini görkezýär.

Hasaba alyş we goýum üçin promo code1xBet, saýlanan usula garamazdan hasap açylanda görkezilýär:

1) 1 gezek basyň

2) telefon arkaly

3) e-poçta arkaly

4) sosial ulgamlary ulanyp

1xBet promo kody Türkmenistan goýum üçin hasaba alyş bonusyny ýokarlandyrýar (jedeller bölümi ýa-da onlaýn kazino üçin). Hasaba girmek we goýum bonusy, belli bir wagtyň içinde tamamlanmaly talaplar bilen gelýär.

Ulanmak üçin size:

gerek

1) şahsy hasabyňyza giriň

2) "1 gezek basmak" opsiýasyny öçüriň we mahabat talaplaryna laýyklykda talona wakalary goşuň

3) "Promo code" sütünindäki jedeliň mukdaryny görkezýär we "Bet mukdar" menýusyny boş goýuň

4) sazlamalary barlaň we "Set" düwmesine basyp hereketi tassyklaň

5) Ulgam netijäniň kabul edilendigi barada habarnamany görkezýär

Ilkinji goýum üçin (hasaba almak üçin) 1xBet mahabat kody 1 gezek işjeňleşdirilýär. Şahsy hasapda ulanyjynyň ilkinji goýum goýlandan soň bonus töleginiň köpeldilmegini isleýändigi barada bildiriş peýda bolýar.


All Rights Reserved
gambling commission